Vážený zákazník,
aby sme mohli spracovať vašu objednávku, potrebujeme vaše osobné údaje. Bezpečnosť vašich údajov a ich spracúvanie zákonným spôsobom je pre nás prvoradé.  Tu sa dozviete, ako vaše osobné údaje spracúvame a ako dosiahneme ich bezpečnosť.

1.  Kto sme?

Vaše osobné údaje spracúva naša spoločnosť Siklienka s.r.o., Hrušovská 6A, 821 07 Bratislava, zapísaná na Okresnom súde Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 19548/B, IČO: 35 771 682, Email: info@siklienka.sk (ďalej len „prevádzkovateľ“).

2.  Aké osobné údaje spracúvame?

Aby sme mohli vybaviť vašu objednávku a splnili si všetky zákonné povinnosti s tým súvisiace, spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa pre doručenie, adresa pre fakturačné účely, údaje o objednávke, údaje o platobnej karte, údaje o platbách, tel. č., email.

Kúpne zmluvy
Aby sme mohli s vami uzatvoriť kúpnu zmluvu spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, adresa a druh pobytu, adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, údaje o objednávkach, číslo bankového účtu, údaje o platbách, tel. č., email.

Evidencia reklamácií
Aby sme  mohli vybaviť vašu reklamáciu spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, dátum operácie a reoperácie, meno kliniky, na ktorej bola operácia vykonaná a meno chirurga, adresa pre doručenie, adresa na fakturačné účely, údaje o reklamovanom tovare, číslo bankového účtu, údaje o platbe, tel. č., email.

Marketing
S vašim súhlasom spracúvame vaše osobné údaje v rozsahu IP adresa, cookies.

3.  Na aký účel spracúvame vaše osobné údaje?

E-shop
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia zmluvy cez internet a jej plnenia, a to najmä na prijatie a zaevidovanie objednávky, vybavenie objednávky, zaslanie tovaru, vydania účtovného dokladu, riešenie odstúpenia od zmluvy a prípadnej reklamácie.

Kúpne zmluvy
Vaše osobné údaje spracúvame za účelom uzatvorenia kúpnej zmluvy, ktorej predmetom je predaj tovaru a jej plnenia. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, z dôvodu plnenia zmluvnej povinnosti.

Evidencia reklamácií
Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu uplatnenia vašej reklamácie za účelom jej vybavenia. Vaše osobné údaje spracúvame na tento účel, z dôvodu plnenia zmluvnej povinnosti.

Užívateľský účet
S vašim súhlasom spracúvame vaše osobné údaje na vytvorenie užívateľského účtu. 

Cookies
Za účelom zabezpečenia funkčnosti a lepšieho používania web stránky spracúvame cookies. Viac informácii o nastaveniach cookies nájdete TU.

4.  Ako nám môžete dať súhlas?

Súhlas na spracúvanie vašich osobných údajov nám môžete dať zakliknutím príslušného checkboxu.

5.  Ako môžete súhlas odvolať?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste nám dali, môžete kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať

 • kliknutím na príslušný link alebo zmenou nastavenia prehliadača,
 • zaslaním oznámenia na email info@siklienka.sk,
 • zaslaním oznámenia poštou na adresu sídla spoločnosti.

6.  Komu vaše údaje poskytujeme?

Za účelom splnenia si zmluvných povinností poskytujeme vaše osobné údaje dopravcovi.
V prípade reklamácie ich poskytujeme na základe osobitného zákona výrobcovi a Štátnemu ústavu pre kontrolu liečiv.
Na základe sprostredkovateľskej zmluvy uzatvorenej v súlade s GDPR poskytujeme vaše osobné údaje Externej účtovníckej spoločnosti.

7.  Ako dlho uchovávame vaše osobné údaje?

Účtovníctvo
Účtovné doklady sa uchovávajú po dobu 10 rokov.

E-shop
Kúpne zmluvy uzatvorené prostredníctvom internetového obchodu sa uchovávajú po dobu vybavenia objednávky a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

Kúpne zmluvy
Kúpne zmluvy sa uchovávajú dobu trvania zmluvy a po nevyhnutný čas pre prípad uplatnenia práv, napr. reklamácie.

Evidencia reklamácii
Dokumenty vzťahujúce sa k reklamácii sa uchovávajú po dobu 5 rokov.

8.  Kam prenášame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje prenášame do tretej krajiny, a to USA, Švajčiarsko. Uvedené krajiny podľa rozhodnutia Európskej komisie zaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov. Vaše osobné údaje ďalej prenášame do Francúzska, Anglicka, Českej republiky a Poľska za účelom vybavenia reklamácie.

9.  Nie ste spokojný?

Ak nie ste spokojný s tým, ako spracúvame vaše osobné údaje, môžete nám dať o tom vedieť na email info@siklienka.sk. Tiež máte možnosť podať sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov, ak si myslíte, že vaše osobné údaje spracúvame nezákonne.

10.  Ako spracúvame vaše osobné údaje?

Vaše osobné údaje spracúvame v elektronickej a listinnej forme. Nevyužívame žiadne prostriedky automatizovaného individuálneho rozhodovania. Vaše osobné údaje sa spracúvajú v programe na administráciu web stránky, programe Pohoda a online systéme dopravcu.

11.  Ako zabezpečíme ochranu vašich osobných údajov?

Bezpečnosť vašich osobných údajov je pre nás prvoradá. Aby sme zabezpečili ochranu vašich osobných údajov, prijali sme potrebné technické a organizačné opatrenia. Prevádzkovateľ má nastavenú dôslednú heslovú politiku. PC, v ktorých sa spracúvajú osobné údaje, sú zabezpečené antivírovým programom. Osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje, sú pravidelné školené o ochrane osobných údajov. 

12. Aké máte práva?

a)    Právo na prístup k údajom
Máte právo vedieť, či spracúvame vaše osobné údaje. Pokiaľ tieto  spracúvame, môžete nás požiadať o prístup k údajom. Na základe vašej žiadosti vydáme potvrdenie s informáciami o spracúvaní vašich osobných údajov našou spoločnosťou. 

b)    Právo na opravu
Máte právo na to, aby vaše osobné údaje, ktoré spracúvame, boli správne, úplné a aktuálne. Pokiaľ sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete nás požiadať o opravu alebo doplnenie. 

c)     Právo na vymazanie
Za určitých okolností máte právo, aby sme vaše osobné údaje vymazali. O vymazanie vašich údajov nás môžete požiadať kedykoľvek. Vaše osobné údaje vymažeme, ak

 • už vaše osobné údaje nepotrebujeme pre účel, na ktorý ste nám ich poskytli;
 • odvoláte svoj súhlas;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne;
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa tým splnila zákonná povinnosť;
 • ak ste dieťa, príp. rodič dieťaťa, ktoré súhlasilo so spracúvaním osobných údajov cez internet;

d)    Právo na obmedzenie spracúvania
Môžete nás požiadať, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. Pokiaľ vašej žiadosti vyhovieme, vaše osobné údaje budeme iba uchovávať a ďalej s nimi pracovať nebudeme. K obmedzeniu spracúvania vašich údajov dôjde, ak

 • nám oznámite, že vaše osobné údaje sú nesprávne, a to až dokým neoveríme ich správnosť;
 • spracúvame vaše osobné údaje nezákonne, avšak vy nesúhlasíte s ich vymazaním a namiesto toho žiadate, aby sme spracúvanie vašich osobných údajov len obmedzili;
 • vaše údaje už nepotrebujeme, ale potrebujete ich vy na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie svojich práv;
 • namietate voči spracúvaniu vašich osobných údajov, a to až kým neoveríme, či naše oprávnené záujmy prevažujú nad vašimi dôvodmi.

e)    Právo na prenosnosť údajov
Máte právo žiadať, aby sme vám poskytli vaše osobné údaje v elektronickej forme (napr. súbor XML alebo CSV), ktorá vám umožní ľahko si preniesť údaje do inej spoločnosti. Tiež nás môžete požiadať, aby sme vaše osobné údaje preniesli vybranej spoločnosti priamo my. Vašej žiadosti vyhovieme v prípade, že ste nám poskytli osobné údaje priamo vy a dali ste nám na ich spracúvanie súhlas.

f)     Právo namietať
Máte právo namietať, že spracúvame vaše osobné údaje. Ak vaše osobné údaje spracúvame na účely priameho marketingu, môžete namietať ich spracúvanie kedykoľvek. Na základe námietky vaše osobné údaje vymažeme. Ak vaše osobné údaje spracúvame v nasledovných prípadoch:

 • na plnenie úlohy vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodu nášho oprávneného záujmu,
 • vytvárania profilu zákazníka,

môžete namietať ich spracúvanie, ak máte na to osobné dôvody. 

13. Ako môžete tieto práva vykonávať?

S vašou žiadosťou sa môžete na nás obrátiť niektorým z týchto spôsobov:

 • emailom na info@siklienka.sk
 • zaslaním oznámenia do sídla prevádzkovateľa
 • prostredníctvom online elektronického formuláru na našom webovom sídle www.siklienka.sk

Všetkými vašimi žiadosťami sa budeme zaoberať a o výsledku jej vybavenia vás budeme informovať rovnakým spôsobom, ako žiadosť podáte.

14.  Záverečné ustanovenia

Tieto zásady ochrany osobných údajov nadobúdajú platnosť dňa 25.5.2018.

Vyhradzujeme si právo tieto zásady zmeniť, ak dôjde k zmene spracúvania osobných údajov v našej spoločnosti.