Všeobecné obchodné podmienky internetového obchodu eshop.siklienka.sk

Článok I
Základné ustanovenia

1.    Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len VOP) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim a kupujúcim, predmetom ktorej je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke predávajúceho eshop.siklienka.sk (ďalej len „e-shop“). VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi kupujúcim a predávajúcim na diaľku (ďalej len „kúpna zmluva").
2.    Predávajúcim je spoločnosť Siklienka s.r.o., so sídlom Hrušovská 6A, 821 07 Bratislava, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, odd. Sro, vl.č. 19548/B, IČO: 35 771 682, DIČ: 2020244281, IČ DPH: SK2020244281, kontaktná osoba: Ing. Daniela Benkovská Siklienková, e-mail: info@siklienka.sk, tel.č.: 00 421 2 4342 6288 (ďalej len "predávajúci").
3.    Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje tovar, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ.
4.    Kupujúcim  spotrebiteľom je v zmysle § 2 písm. a) zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o ochrane spotrebiteľa) fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania.
5.    Kupujúcim  podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“):

 • osoba zapísaná v obchodnom registri,
 • osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,
 • osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,
 • fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

6.    E-shop je internetová stránka elektronického obchodu predávajúceho eshop.siklienka.sk.
7.    Tovarom sú všetky produkty zverejnené na e-shope.
8.    Kupujúci súhlasí s používaním elektronických prostriedkov, predovšetkým e-shopu a e-mailu, na komunikáciu s predávajúcim.
9.    Orgánom dozoru je:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Bajkalská 21/A
P.O.BOX č. 5
820 07 Bratislava 27
Te.č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04
Fax. č. 58 27 21 70

Článok II
Uzatvorenie kúpnej zmluvy

1.    Zoznam tovaru na stránkach internetového obchodu je katalógom bežne dodávaného tovaru. Okrem bežne dodávaného tovaru môže kupujúci individuálne uzatvoriť s predávajúcim kúpnu zmluvu, predmetom ktorej je zhotovenie tovaru podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa (ďalej len ako „tovar zhotovený na zákazku“). Z charakteru tovaru zhotoveného na zákazku vyplývajú osobitné podmienky predaja uvedené v relevantných právnych predpisoch a týchto obchodných podmienkach. Záujemca o zhotovenie tovaru na zákazku môže svoje požiadavky a žiadosť o spracovanie cenovej ponuky zaslať predávajúcemu e-mailom na info@siklienka.sk.   
2.    Tovar ponúkaný predávajúcim je možné objednať prostredníctvom elektronického objednávkového formulára nachádzajúceho sa na e-shope prevádzkovateľa, e-mailom alebo telefonicky.
3.    Pri nákupe prostredníctvom internetového obchodu postupuje kupujúci tak, že vybraný tovar umiestni do košíka kliknutím „Pridať do košíka“. Po ukončení nákupu sa kupujúci kliknutím na ikonu nákupného košíka dostane na obsah nákupného košíka, ktorý obsahuje rekapituláciu objednávky a možnosť aktivovať (uplatniť) kupón. Kliknutím na „Dokončenie nákupu“ sa kupujúci dostane na podstránku, na ktorej vyplní svoje údaje a vyberie spôsob dopravy. Kliknutím na „Ďalej“ sa dostane na podstránku, na ktorej vyberie spôsob platby. Následne kupujúci odošle objednávku kliknutím na „Odoslať objednávku s povinnosťou platby“.  Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávku skontrolovať a prípadne ju opraviť.
4.    Objednávka uskutočnená e-mailom alebo telefonicky má obsahovať nasledovné údaje:

 • meno a priezvisko kupujúceho
 • poštová adresa pre doručenie tovaru
 • telefónne číslo alebo e-mail
 • objednávací kód tovaru alebo presný názov tovaru
 • počet kusov z každej položky tovaru
 • dátum vystavenia objednávky
 • spôsob platby
 • spôsob dopravy

a v prípade podnikateľa aj:

 • IČO, DIČ a IČ DPH spoločnosti
 • kontaktnú osobu a telefón
 • fakturačnú adresu (ak je iná ako adresa dodania).

5.    Objednávka uskutočnená prostredníctvom akéhokoľvek prostriedku diaľkovej komunikácie je záväzná. Kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je povinnosť zaplatiť kúpnu cenu.
6.    Prijatie objednávky potvrdí predávajúci e-mailom. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky sa kúpna zmluva ešte nepovažuje za uzatvorenú. Po doručení objednávky preverí predávajúci dostupnosť tovaru a následne e-mailom odošle kupujúcemu potvrdenie o uzatvorení kúpnej zmluvy. Doručením potvrdenia o uzatvorení kúpnej zmluvy sa kúpna zmluva považuje za uzatvorenú. Takto uzatvorená zmluva je záväzná, meniť alebo zrušiť ju možno len na základe dohody oboch zmluvných strán, týchto obchodných podmienok alebo zo zákonných dôvodov.

Článok III
Storno objednávky

1.    Kupujúci má právo stornovať ešte nevyexpedovanú elektronickú alebo telefonickú objednávku bez udania dôvodu a bezplatne zaslaním e-mailu na info@siklienka.sk. Pri storne objednávky je potrebné uviesť základné údaje o objednávke, a to hlavne jej číslo, dátum odoslania a meno a priezvisko (názov) kupujúceho.
2.    V prípade stornovania už zaplatenej objednávky kupujúcim, je predávajúci povinný vrátiť vopred zaplatené peňažné prostriedky do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o stornovaní objednávky zo strany kupujúceho, a to na účet kupujúceho, cez ktorý bola realizovaná platba.
3.    Objednávku, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného na zákazku je možné stornovať do 24 hodín od objednania.  

Článok IV
Užívateľský účet

1.    Kupujúci má možnosť vytvoriť si registráciou na e-shope užívateľský účet. V užívateľskom účte má kupujúci uložené svoje osobné údaje, ktoré môže aktualizovať a zmeniť a údaje o objednávkach.

Článok V
Práva a povinnosti zmluvných strán

1.    Zmluvnými stranami sú predávajúci a kupujúci.
2.    Kupujúci je povinný:

 • prevziať objednaný tovar v mieste určenia,
 • zaplatiť za tovar dohodnutú cenu predávajúcemu v lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli, že náklady na doručenie tovaru znáša predávajúci.

3.    Predávajúci je povinný:

 • dodať kupujúcemu tovar v požadovanej kvalite, množstve a v dohodnutej cene,
 • spolu s tovarom zaslať kupujúcemu originál faktúry – daňový doklad a návod na použitie.  

Článok VI
Cenové podmienky

1.    Ceny jednotlivých produktov zobrazených na stránkach internetového obchodu sú aktuálne a platné. Uvádzané sú vrátane DPH, keďže predávajúci je jej platcom.
2.    Cena tovaru zhotoveného na zákazku bude vypočítaná individuálne na základe žiadosti v závislosti od požiadaviek záujemcu.
3.    Predávajúci je viazaný svojou ponukou, vrátane ceny tovaru, po celý čas zverejnenia tovaru v e-shope. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne upraviť ceny tovarov uvedené na e-shope s tým, že nové ceny sú pre kupujúceho platné dňom ich uverejnenia. Takáto úprava ceny sa nevzťahuje na tovary kupujúcim už objednané.
4.    Konečná cena, zobrazená pred odoslaním objednávky, je vrátane všetkých daní a poplatkov, prepravného a balného.
5.    Kupujúci, ktorý disponuje zľavovým kupónom, je oprávnený uplatniť jeden zľavový kód pri jednej objednávke, a to jednorazovo. Po uplatnení zľavového kódu bude tento deaktivovaný.
6.    Spolu s tovarom je kupujúcemu zasielaný originál faktúry – daňový doklad a návod na použitie. Originál faktúry zároveň slúži ako dodací a záručný list.

Článok VII
Prepravné a balné

1. Objednaný tovar bude kupujúcemu dodaný v rámci SR kuriérskou spoločnosťou do 2 pracovných dní od expedovania za cenu 4,50 eur (cena je uvedená s DPH).
2. Predávajúci dodáva tovar výlučne na území SR. Do iných krajín tovar nedodáva.

Článok VIII
Platobné podmienky

1.    Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru, a to v lehote splatnosti, najneskôr pri prevzatí tovaru.
2.    Kupujúci si môže zvoliť z nasledovných spôsobom platby:

 • na dobierku
  Kupujúci zaplatí kúpnu cenu pri prevzatí tovaru od kuriéra. Cena za platbu na dobierku je zahrnutá v cene dopravy.
 • cez platobnú bránu Cardpay
  Kupujúci zaplatí kúpnu cenu online prostredníctvom platobnej karty cez platobnú bránu Cardpay.

Článok IX
Dodacie podmienky

1.    Predávajúci sa zaväzuje dodať tovar, ktorý je na sklade, v lehote do 3 pracovných dní odo dňa potvrdenia uzatvorenia kúpnej zmluvy a tovar, ktorý nie je na sklade, pričom v e-shope je označený ako „na objednávku“, v lehote do 15 pracovných dní. Tovar sa považuje za dodaný odovzdaním prvému dopravcovi na prepravu. O expedovaní bude kupujúci upovedomený
e-mailom.
2.    Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodania tovaru z dôvodu, že kupujúci uviedol nesprávnu adresu pre doručenie alebo kontaktné údaje a z dôvodu na strane prepravcu.
3.    Pokiaľ nie je možné tovar dodať v uvedenej lehote, môžu sa zmluvné strany dohodnúť na poskytnutí dodatočnej lehoty na plnenie.
4.    Tovar vyrobený na zákazku bude kupujúcemu dodaný v lehote dohodnutej medzi zmluvnými stranami.
5.    Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je uvedené v objednávke, osobne alebo zabezpečiť, aby tovar prevzala ním splnomocnená osoba.
6.    Od okamihu odovzdania tovaru na prepravu dopravcovi, zodpovedá za prípadnú škodu dopravca. Z uvedeného dôvodu je potrebné, aby kupujúci alebo ním poverená osoba pri preberaní tovaru skontrolovala, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia môže kupujúci odmietnuť prevzatie tovaru alebo tovar prevziať a priamo na mieste spísať s kuriérom záznam o zistených vadách spôsobených počas prepravy.
7.    V prípade, že kupujúci zistí poškodenie tovaru alebo inú vadu až po jeho prevzatí, je potrebné túto skutočnosť oznámiť bez zbytočného odkladu e-mailom na info@siklienka.sk.
8.    Ak kupujúci neprevezme objednaný tovar v dohodnutom čase,  predávajúci je oprávnený požadovať poplatok za uskladnenie v súlade so zákonom.

Článok X
Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

1.    Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru jeho prevzatím na mieste dodania, ktoré určil.
2.    Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho v čase, keď prevezme tovar od predávajúceho.

Článok XI
Odstúpenie od zmluvy

1.    Odstúpenie od zmluvy kupujúceho, ktorým je spotrebiteľ, sa riadi príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.
2.    Spotrebiteľ je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy uzavretej na diaľku alebo od zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
3.    Spotrebiteľ v súlade s § 7 ods. 6 písm. c) a e)  zákona č. 102/2014 Z. z. nemôže odstúpiť okrem iného od zmluvy, predmetom ktorej je
a.    predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru  určeného osobitne pre jedného kupujúceho (tovar na zákazku)
b.    predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený.
Z uvedeného vyplýva, že spotrebiteľ nemôže vrátiť tovar, ktorý bol zhotovený na zákazku  a tovar, ktorý je uzatvorený v ochrannom obale, ako napríklad kozmetické produkty, produkty na liečbu jaziev a chladiace plátky.
4.    Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie tovaru, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.
5.    Spotrebiteľ môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho v listinnej podobe alebo e-mailom. Spotrebiteľ môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy.
6.    Právny úkon smerujúci k odstúpeniu od zmluvy je možné zaslať v listinnej forme na adresu Siklienka s.r.o., Hrušovská 6A, 821 07 Bratislava alebo zaslať e-mailom na info@siklienka.sk.  
7.    Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň uvedenej lehoty.
8.    Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu. Lehota sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Spotrebiteľ zašle tovar predávajúcemu na nasledovnú adresu: Siklienka s.r.o., Hrušovská 6A, 821 07 Bratislava
9.    Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že miesto vrátenia kúpnej ceny predávajúci vymení vrátený tovar za iný tovar z ponuky v zodpovedajúcej hodnote.
10.    Pri odstúpení od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru, predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby pred tým, ako mu je tovar doručený alebo kým spotrebiteľ nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.
11.    Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľovi dodatočné náklady, ak si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia od predávajúceho, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil spotrebiteľ, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
12.    V prípade odstúpenia od zmluvy znáša spotrebiteľ náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
13.    V prípade odstúpenia od zmluvy spotrebiteľ zodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku zaobchádzania s tovarom iným spôsobom, než aký je potrebný na zistenie povahy, vlastnosti a funkčnosti. Predávajúci upozorňuje, že štítky nachádzajúce sa na textilných produktoch sú jeho súčasťou, a preto ich spotrebiteľ nemá  odstraňovať. V prípade, že vráti textilný produkt, na ktorom je tento štítok odstrihnutý, môže predávajúci žiadať o nahradenie zníženia hodnoty tovaru.
14.    Predávajúci odporúča kupujúcemu tovar vrátiť v pôvodnom obale, čím sa zabezpečí jeho bezpečná preprava, prípadne poistiť tovar, ktorý je predmetom vrátenia. Riziko vzniku škody na tovare, ktorý je predmetom vrátenia znáša kupujúci až do okamihu prevzatia tohto tovaru predávajúcim.
15.    Predávajúci si vyhradzuje právo neprebrať tovar zaslaný kupujúcim na dobierku.
16.    Odstúpenie od zmluvy kupujúcim podnikateľom sa spravuje príslušnými ustanovenia Obch. zák.

Článok XII
Riešenie sporov

1.    Právne vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim v súvislosti s používaním internetového obchodu a uzatvorením zmluvného vzťahu sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.
2.    Účastníci tohto právneho vzťahu sa dohodli, že v prípade vzniku sporu je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.
3.    V prípade vzniku sporu medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom, je spotrebiteľ oprávnený obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spotrebiteľ spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva.  Žiadosť o nápravu je možné zaslať elektronickou poštou na e-mail info@siklienka.sk alebo poštou na adresu predávajúceho.  Pokiaľ predávajúci na žiadosť odpovedal zamietavo alebo na ňu neodpovedal do 30 dní odo dňa jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu niektorému zo subjektov alternatívneho riešenia sporov.
4.    Podmienky alternatívneho riešenia sporu upravuje zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení sporov.
5.    Spotrebiteľ môže podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu na príslušný subjekt alternatívneho riešenia sporov, ktorým je právnická osoba zapísaná v zozname vedenom Ministerstvom vnútra SR (www.minv.sk), medzi ktoré patrí napríklad aj Slovenská obchodná inšpekcia (www.soi.sk).
6.    Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenie sporov RSO, prevádzkovanou EÚ. Sťažnosť možno podať vyplnením online formulára na stránke https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show. Právo voľby spomedzi subjektov alternatívneho riešenia sporov má spotrebiteľ.
7.    Riešenia sporov niektorým zo subjektov alternatívneho riešenia sporov sa môže domáhať len spotrebiteľ.
8.    Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže návrh odmietnuť v zákonom stanovených prípadoch, napríklad ak vyčíslená hodnota sporu nepresahuje sumu 20 eur alebo ak podá spotrebiteľ návrh po uplynutí jedného roka odo dňa doručenia zamietavej odpovede predávajúceho alebo márneho uplynutia 30 dňovej lehoty na vyjadrenie k žiadosti.
9.    Alternatívne riešenie sporov je v zásade bezplatné. Subjekt alternatívneho riešenia sporov môže od spotrebiteľa žiadať poplatok za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 eur.
10.    Subjekt alternatívneho riešenia sporov postupuje pri alternatívnom riešení sporu tak, aby bol spor čo najrýchlejšie vyriešený, predchádza zbytočným prieťahom, koná hospodárne a bez zbytočného a neprimeraného zaťažovania strán sporu a iných osôb; ak je to možné, pri komunikácii využíva najmä telefonický kontakt a elektronické prostriedky.
11.    Subjekt alternatívneho riešenia sporov ukončí alternatívne riešenie sporu do 90 dní odo dňa jeho začatia. V osobitne zložitých prípadoch môže subjekt alternatívneho riešenia sporov lehotu podľa prvej vety predĺžiť o 30 dní, a to aj opakovane. Subjekt alternatívneho riešenia sporov je povinný o každom predĺžení lehoty podľa druhej vety bezodkladne informovať strany sporu spolu s uvedením dôvodu predĺženia lehoty.
12.    Ak medzi stranami sporu nedôjde k uzavretiu dohody a subjekt alternatívneho riešenia sporov na základe skutočností, ktoré zistí pri alternatívnom riešení sporu, dospeje k odôvodnenému záveru, že predávajúci porušil práva spotrebiteľa podľa predpisov na ochranu práv spotrebiteľa, ukončí alternatívne riešenie sporu vydaním nezáväzného odôvodneného stanoviska.

Článok XIII
Zodpovednosť predávajúceho za vady a reklamačné podmienky

1.    Zodpovednosť predávajúceho za vady a podmienky reklamácie sa riadia príslušnými ustanoveniami reklamačného poriadku prijatého prevádzkovateľom a zverejnenom na internetovej stránke eshop.siklienka.sk.  

Článok XIV
Platnosť zmluvy

1.    Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do riadneho splnenia si povinností oboch zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok, ktoré sú jej neoddeliteľnou súčasťou.

Článok XV
Ochrana osobných údajov

1.    Osobné údaje o kupujúcich spracúva predávajúci v súlade s Všeobecným nariadením o ochrane údajov (GDPR) a zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
2.    Podmienky spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom sú špecifikované na internetovej stránke eshop.siklienka.sk v sekcii Ochrana osobných údajov.

Článok XVI
Záverečné ustanovenia

1.    Tieto obchodné podmienky platia v znení uvedenom na stránkach internetového obchodu eshop.siklienka.sk v deň odoslania objednávky kupujúcim.
2.    Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto obchodné podmienky, pokiaľ si to bude vyžadovať zmena obchodnej politiky alebo platnej legislatívy.
3.    Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 40/1964 Zb.  Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obč. zák.“), zákona o ochrane spotrebiteľa, zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov, ako aj inými súvisiacimi predpismi.
4.    Právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka.
5.    Predávajúci neprijal žiaden kódex správania sa.  
6.    Tieto obchodné podmienky sú vypracované advokátskou kanceláriou Lanikova Group, s.r.o. pre prevádzkovateľa internetového obchodu eshop.siklienka.sk, pričom sú chránené v zmysle zákona 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších právnych predpisov. Bez súhlasu autora je zakázané toto autorské dielo akýmkoľvek spôsobom použiť, a to najmä, nie však výlučne, kopírovať, zverejňovať, meniť, upravovať, rozširovať a inak zneužívať.
7.    Tieto obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 01.03.2018.